شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتکشاورزیاستات پتاسیم
استات پتاسیم

استات پتاسیم

فرمول مولکولی: CH3COOK

به عنوان یک ماده کودی برای تامین پتاسیم گیاهان، به عنوان ماده ضد یخ، جایگزین کلریدهایی مانند کلرید کلسیم و کلرید منیزیم استفاده می شود. اثرات فرسایشی و خورندگی کمتری بر روی خاک به ویژه برای یخ زدایی باندهای فرودگاه دارد.  همچنین به عنوان یک ماده خشک کننده، معرف تجزیه ای  در ساخت شیشه شفاف، نرم کننده پارچه و کاغذ، صنایع داروسازی، افزودنی های غذایی (حفظ و کنترل اسیدیته) استفاده میشود.