شرکت دانش بنیان مهندسی آریا شیمی رسا
خانهمحصولاتپتروشیمیاستات روی – zinc acetate
استات روی – zinc acetate

استات روی – zinc acetate

فرمول مولکولی: Zn(CH3CO2)2•2H2O

برخی از کاربردهای آن عبارتند از: در سنتز شیمیایی، به عنوان مکمل غذایی، درمان سرماخوردگی، به عنوان یک معرف در آزمایشگاه های بیولوژی،  دارو سازی،  صنایع کشاورزی و …  .