دانش فنی برای تولید مواد و کاتالیستهای زیر در مقیاس صنعتی و به صورت کلید در ست می باشد

_

تولید کاتالیست منگنز استات
تولید کاتالیست کبالت استات
تولید کاتالیست CMB
تولید کاتالیست آنتیموان تری استات
تولید منیزیم سولفات (گرید خوراکی)
تولید آنتیموان تری سولفید
تولید کاتالیست آنتیموان تری اکسید