taghdir5
taghdir1
taghdir3
taghdir2
taghdir4
  • ۱ – اخذ درجه دانش بنیانی از معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری- ۱۳۹۳
  • ۲ – کسب رتبه سوم پژوهشهای توسعهای از جشنواه بین المللی خوارزمی- ۱۳۹۴
  • ۳ – کسب رتبه دوم فن آفرینی از جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی- ۱۳۸۸
  • ۴ – اخذ تقدیرنامه از جشنواره بین المللی خوارزمی- ۱۳۸۸
  • ۵ – کسب رتبه سوم اولین جشنواره بومی سازی وزارت صنعت معدن و تجارت- ۱۳۸۹
  • ۶ – اخذ گواهینامه ثبت اختراع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران